กิจกรรม Phayao Forum SDGs Localization เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

18/5/2565 15:48:34น. 531
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

          วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ UNDP Accelerator Lab Thailand, UNDP จัดกิจกรรม Phayao Forum SDGs Localization ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือชวนคิดที่เราเรียกว่า SDGs ย่อมาจากคำว่า “Sustainable Development Goal” หรือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations: UN) ณ โรงแรม M2 Waterside จังหวัดพะเยา

          รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรม Phayao Forum 3: SDGs Localization ในครั้งนี้ เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชุมชน เยาวชนพะเยา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาคน และพัฒนาเมืองในปัจจุบันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน การพัฒนาคน และพัฒนาเมืองจึงจะยั่งยืน การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะทำงานของ UNDP Accelerator Lab Thailand, UNDP ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในวันนี้ ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา และ โครงการ Phayao Learning City

           ปัจจุบันการนำเครื่องมือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า SDGs เป็นนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามกระแสของโลก SDGs ทำให้การทำงานขององค์กรต่างๆอยู่บนพื้นฐานความเป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนต่างก็นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาปรับใช้และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยู่ในระดับสากลและนานาชาติต่อไป
        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
18/5/2565 15:48:34น. 531
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน