มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง

11/4/2565 14:37:34น. 1051
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ  ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ
ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง
                       มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลทางด้านการจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีความสอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วีระชัย ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และงานสาธารณูปโภคและบำรุงรักษา กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา หารือร่วมกับโครงการชลประทานพะเยา นำโดย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นายปาโมกข์ ปิงเมือง พร้อมกับหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ การประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลปริมาณและการใช้น้ำดิบและน้ำประปาของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวางแผนพัฒนาระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำในมีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคได้ทั้งปี และในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนโดยรอบโดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
11/4/2565 14:37:34น. 1051
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง

#ประชุม ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค #มหาวิทยาลัยพะเยา #กองอาคารสถานที่
#sdg6 #sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน