สาขากายวิภาคสาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีระลึกคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565

8/4/2565 16:37:05น. 402
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 สาขากายวิภาคสาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดพิธีระลึกคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565 เพื่อขอขมาและไหว้อาจารย์ใหญ่ เป็นแสดงความระลึกคุณที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ และประสาทกายวิภาคศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ โดยมี ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ คือ พระสงฆ์สวดบังสุกุล ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ นิสิตและบุคลากรปักธูปและวางพวงมาลัย เพื่อเป็นการขอขมาและแสดงความเคารพอาจารย์ใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย

     สำหรับวิชาทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ที่ทางสาขากายวิภาคศาสวตร์ได้จัดการเรียนการสอนนั้น เป็นการศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยาของร่างกายมนุษย์ โดยทั่วไปแล้วนิสิตที่ศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ นิสิตแพทย์ ทันตแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เวชกิจฉุกเฉิน โภชนาการและการกำหนดอาหาร และวิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องศึกษาจาก แบบจำลอง โครงกระดูก ตำรา และการฟังบรรยาย นอกจากนี้ นิสิตแพทย์ ทันตแพทย์ และกายภาพบำบัดโดยทั่วไป จะได้ศึกษามหกายวิภาคศาสตร์จากการชำแหละร่างกายมนุษย์ ที่นิยมเรียกกันในประเทศไทยว่า “อาจารย์ใหญ่”

     เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา สาขากายวิภาคศาสตร์ จะมีการจัดงานระลึกคุณอาจารย์ใหญ่ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นิสิตระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ใหญ่ที่เสียสละร่างกายเป็นวิทยาทาน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีอาจารย์ใหญ่ที่เสียสละร่างให้นิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษา จำนวน 22 ร่าง ซึ่งจะมีการนำส่งร่างอาจารย์ใหญ่กลับไปพระราชทานเพลิง ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วไลลักษณ์ ภูสันต์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
8/4/2565 16:37:05น. 402
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขากายวิภาคสาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีระลึกคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2565

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน