กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าพบคณะผู้บริหารประจำคณะ วิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ

12/1/2565 15:16:20น. 68
นิสิตพิการ
        เมื่อวันที่ 16-29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วยนายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ และนางสาวปริตา เจริญสิน นักวิชาการศึกษา เข้าพบคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิตประจำคณะ เพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งการให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ตลอดจนขอความร่วมมือคณะ วิทยาลัย ช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนนิสิตพิการตามความจำเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้นิสิตพิการสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและเรียนรู้ได้เท่าเทียมนิสิตทั่วไป ?อีกทั้งให้นิสิตพิการอยู่และเรียนอย่างมีความสุขจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ วิทยาลัย ที่พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือนิสิตพิการอย่างเต็มที่ ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย ที่นิสิตพิการสังกัดอยู่ ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองพัฒนาคุณาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
12/1/2565 15:16:20น. 68
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าพบคณะผู้บริหารประจำคณะ วิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ

#นิสิตพิการ
#sdg3 #sdg4 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน