คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกัน

7/1/2565 18:23:48น. 576
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกัน

วันนี้ 7 มกราคม 2565 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน เข้าพบ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

โดยร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเสริมสร้างการตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนในจังหวัดพะเยา รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนยุติธรรม ลดและขจัดปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย การหันเหผู้กระทำผิดและคดีความออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยการส่งเสริมกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) การไกล่เกลี่ยทางปกครองระดับอำเภอ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน

ทั้งนี้เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแผนการดำเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ต่อไป

โดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด พะเยา ได้กล่าวมุ่งเน้นเรื่องธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมกับภาคท้องถิ่น มุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้จังหวัดพะเยาพัฒนา โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแนะแนวทางการดำเนินการดังกล่าว   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/1/2565 18:23:48น. 576
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน