ม.พะเยา คว้าอันดับที่ ๑๒ จากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021

17/12/2564 13:55:49น. 1048
UI Green Metric

           มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ ๑๒ ของไทย จาก ๓๖ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ ๑๗๑ ของโลก จากมหาวิทยาลัย ๙๕๖ แห่งทั่วโลก ได้ลำดับที่ดีขึ้นจากปี ๒๐๒๐ (อันดับที่ ๒๖๐ ของโลก) ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021 ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ ๗,๔๐๐ คะแนน 
โดยอาศัยเกณฑ์การประเมิน ๖ ด้าน คือ
   ๑. Setting and Infrastructure ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน ๑,๑๕๐ คะแนน
   ๒. Energy and Climate Change พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑,๓๗๕ คะแนน
   ๓. Waste Management การจัดการขยะ ๑,๒๗๕ คะแนน
   ๔. Water Management การจัดการน้ำ ๙๐๐ คะแนน
   ๕. Transportation การขนส่ง ๑,๓๗๕ คะแนน
   ๖. Education and Research การศึกษาและวิจัย ๑,๓๒๕ คะแนน


เป็นการวัดจัดอันดับโดยสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก และเราจะพัฒนาต่อไป เพื่อลำดับที่ดีขึ้นในปีต่อๆไป เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาของเรา #UPGREEN #UPWECAN


           การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Rankings เป็นการดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ( University of Indonesia: UI ) ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก ( UI Green Metric ) เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีความตั้งใจจะดําเนินการ สํารวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก การรวบรวมและส่งข้อมูลนั้น เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และใช้เวลาในการทํางานของเจ้าหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในการจัดอันดับกรีน เมตริก ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ จนถึงปัจจุบัน ปี ค.ศ. ๒๐๒๑ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ ๙๕๖ แห่ง ทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูไอ กรีนเมตริก กลายเป็นที่รู้จักในฐานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวอีกด้วย


 ที่มา:Overall Rankings 2021 - UI GreenMetricUniversity of Phayao ranked 12th in Thailand out of 36 universities in Thailand and 171st in the world from 956 universities worldwide, better ranked from 2020 (260th in the world). University of Phayao scored 7,400 points in UI Green Metric World University Ranking 2021 based on 6 assessment criteria:

   1. Setting and infrastructure 1,150 points

   2. Energy and Climate Change 1,375 points

   3. Waste Management 1,275 points

   4. Water Management 900 points

   5. Transportation 1,375 points

   6. Education and Research 1,325 points

 

It is a measurement which rated by a global eco-friendly green educational institution. The University of Phayao will continue to develop for a more better rank in the coming years.

 

The UI Green Metric World University Rankings is conducted by the University of Indonesia (UI) launched in 2010, later known as the UI Green Metric University Rankings to measure the university's sustainability efforts.

It intends to conduct an online survey to demonstrate sustainability projects and policies of universities around the world.

The collecting and sending information is straightforward and takes the officer's work reasonably to rank greens metric. Since 2010 to the present day, 2021, universities participated in the global ranking of 956, which showed that UI Green metric became known as the first and only global sustainability university ranking.

Ref:Overall Rankings 2021 - UI GreenMetric

 

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองอาคารสถานที่ /ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
17/12/2564 13:55:49น. 1048
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน