คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 G-Green ระดับดีเยี่ยม(เหรียญทอง)

24/9/2564 16:26:33น. 506
Green Office
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับดีเยี่ยม (G-ทอง) มาครอง ได้รับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะได้เกิดบูรณาการสำนักงานคณะฯ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของคณะ และช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) และพร้อมที่จะขยายพื้นที่ภายในคณะให้เป็นพื้นที่สำนักงานสีเขียว ต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ทุกท่าน ที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
24/9/2564 16:26:33น. 506
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน