ประกาศผลรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กิจกรรม Pitching ม.พะเยา ประจำปี 2564

13/9/2564 16:56:55น. 2218
Learning Space


           วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๖๔ ณ ห้อง ICT๑๒๐๗ (Studio งานผลิตสื่อนวัตกรรม) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
           กิจกรรมในวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นผู้ประกาศผลรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งรางวัลที่มอบให้ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นโล่พร้อมเงินรางวัลทั้งหมด ๔ ระดับ คือ ระดับ Bronze ระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ Platinum กิจกรรมที่ได้รับรางวัลแบ่งตามระดับมีดังต่อไปนี้


ระดับ Platinum
Phayao Learning City Route คณะศิลปศาสตร์

ระดับ Gold
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับ Silver
พื้นที่การเรียนรู้ด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับ Bronze

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วัดบ้านต๋อมดง) คณะพยาบาลศาสตร์
- มีสิทธิแอพพลิเคชั่น (Me - Sitthi Application) แพลตฟอร์มแห่งการเรียนสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อการท่องเที่ยววัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
- ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเวียงลอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- พื้นที่การเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ด้วยนวัตกรรมการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชนจังหวัดพะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
- ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย วัดแม่กาห้วยเคียน (ศูนย์พุฒิภัทร) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


          การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) เป็นหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยสร้างให้เกิดการเรียนรู้แก่คนทุกระดับ ทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักเรียน รวมถึงประชาชน ในการใช้พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และสามารถนำความรู้หรือทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการศึกษา การสร้างรายได้ การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมแห่งความสุข


          โดยการจัดกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ในวันนี้ จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่จะช่วยขับเคลื่อนและเสริมแนวคิดดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนขยายผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมให้ยั่งยืนต่อไป

 


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจักรพงค์ มาลีพัตร กองบริหารงานวิจัย/ ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
13/9/2564 16:56:55น. 2218
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประกาศผลรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กิจกรรม Pitching ม.พะเยา ประจำปี 2564

#Learning Space #กิจกรรม Pitching
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน