คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม” ให้กับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว (NIJ)

30/8/2564 17:25:51น. 1936
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม” ร่วมกับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว (NIJ) และได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันนี(GIZ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม” ให้กับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว(NIJ) ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในระหว่างวันที่
25-27 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง ICT 1419 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “การมีส่วนร่วม
ของพลเมืองในธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ และ หลักนิติธรรม” ขององค์กรความร่วมมือ ระหว่างประเทศรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันนี(GIZ) เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพัฒนาชาติ ผ่านการส่งเสริม ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรมในประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพ ของคณาจารย์สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว   เนื่องจากสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ เป็นสถาบันหลักด้านการเรียนการสอนกฎหมายระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าที่ในสร้างนักกฎหมายอาชีพ บทบาทของสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ จึงส่งผลอย่างมากต่อการใช้หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาวเป็นอย่างดียิ่ง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
ผู้บริหารของสถาบันทุกระดับชั้น และอาจารย์ผู้สอนจากทั้ง 4 วิทยาเขต ประกอบด้วย นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก และสะหวันเขต รวม 83 คน

#SDG15 #SDG16 #SDG17 #schooloflaw #UniverdityOfPhayao #นิติมพ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/8/2564 17:25:51น. 1936
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม” ให้กับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว (NIJ)

#นิติศาสตร์ #การเรียนการสอน #การเรียนแบบมีส่วนร่วม #active learning #NIJ #GIZ #school of law #University of Phayao
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน