คณะ ICT รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

23/8/2564 18:22:39น. 1652
ICT UP Green Office
           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ณ ห้องประชุม ICT ในรูปแบบ ONSITE และ ONLINE นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวถึงภาพรวมของการเข้าร่วมรับการประเมินสำนักงานสีเขียวของคณะฯ และประธานหมวด ทั้ง 6 หมวด นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละหมวด ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายร่มศิริ เสียงใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. นางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก และหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมตระกูล ราศิริ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ผู้รับผิดชอบการประเมิน หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
4. นางสาวสุภาพร ปัทมทัตต์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ผู้รับผิดชอบการประเมินในหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย และ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
           ซึ่งการรับการประเมินในรูปแบบ ONLINE ทางคณะฯ ทำการถ่ายทอดสดให้ทางคณะกรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่สำนักงานสีเขียว และบริเวณจุดที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานสีเขียวต่อไป
           ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดการดำเนินงานของ Green Office ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ที่เว็บไซต์ https://ict.up.ac.th/web/greenoffice


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/8/2564 18:22:39น. 1652
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg7 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน