อธิการบดี ม.พะเยา แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing Universities

5/7/2564 16:28:36น. 2841
Reinventing Universities


        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์เพื่อถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ไปสู่การปฏิบัติของคณะและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ต่อคณะผู้บริหาร เพื่อผลักดันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา (Reinventing University) โดยเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยแบ่งตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน คือ
๑. ผลิตบัณฑิตมุ่งเน้น สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
๒. วิจัยเพื่อสร้าง นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
๓. บริการวิชาการ ด้วยองค์ความรู้และ นวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
๔. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ สืบสานเอกลักษณ์ ความเป็นไทย
๕. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล


          การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) ด้วยการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้จัดทำคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ และระบบ UCLAS เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและศักยภาพของสถาบัน เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดกลุ่ม และจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางความต้องการการพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
5/7/2564 16:28:36น. 2841
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ม.พะเยา แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing Universities

#ReinventingUniversities
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน