คณะ ICT จัดอบรมหัวข้อ “กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส” เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

17/5/2564 15:31:05น. 1555
สำนักงานสีเขียว (Green Office)
         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะ ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส” ภายใต้โครงการ Green Office เพื่อสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำ 5 ส ให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสำนักงานมีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อเนื่องต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย และประธานกรรมการกิจกรรม 5 ส ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดทำกิจกรรม 5 ส เป็นคณะกรรมการฯ โดยบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงานคณะ ICT ให้ความร่วมมือในการจัดทำ 5 ส บริเวณโต๊ะทำงานและห้องสำนักงานคณะฯ เป็นอย่างดี ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดทำ 5 ส ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/5/2564 15:31:05น. 1555
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดอบรมหัวข้อ “กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส” เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ict
#sdg7

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน