ม.พะเยา ติดอันดับที่ 11 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2021

22/4/2564 11:37:22น. 664
SDGs  มหาวิทยาลัยพะเยา Times Higher Education THE Impact Ranking
        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2021 หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่

1) งานวิจัย
2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย
3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ
4) การเรียนการสอน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 401-600 จากทั้งหมด 1,115 สถาบันทั่วโลก และ อยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 8 ด้านจากทั้งหมด 17 ด้าน ได้แก่


SDG3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (อันดับที่ 301-400 ของโลก)

SDG5 :ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

SDG4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับที่ 15 ของประเทศไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)

SDG9 : โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)

SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (อันดับที่ 71 ของโลก)

SDG15 : ระบบนิเวศทางบก อันดับที่ 12 ของประเทศไทย (อันดับที่ 201-300 ของโลก)

SDG16 : ความสงบสุข ยุติธรรมและและสถาบันเข้มแข็ง อันดับที่ 9 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก) 

SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 15 ของประเทศไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.timeshighereducation.com

 

        ซึ่ง 3 อันดับแรกที่มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดคือ

SDG11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ได้รับคะแนนการประเมิน 76.9 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายสำหรับการเดินทางที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย การให้บริการห้องสมุดสาธารณะแก่บุคคลภายนอก การจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนมีความร่วมมือในการวางแผน การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น

SDG3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับคะแนนการประเมิน 60.1 คะแนน ที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนความร่วมมือและบริการด้านสุขภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย สู่ชุมชน อาศัยความร่วมมือระดับหน่วยงานท้องถิ่น ระดับชาติ ตลอดจนในระดับนานาชาติ

SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ ได้รับคะแนนการประเมิน 56.1 คะแนน ที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติและนโยบายส่งเสริมเพศหญิง นโยบายส่งเสริมเพศทางเลือก รวมถึงนโยบายส่งเสริมครอบครัว สนับสนุนให้เกิดสถานรับเลี้ยงเด็กในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนิสิตหรือบุคลากรที่มีบุตร และยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาแก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง        ในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก้าวสู่เข้าปีที่ 11 ปี สู่การจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และยังคงมุ่งปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" ที่ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567

สามารถติดตามข่าวสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติมได้ที่ http://uprankings.up.ac.th/ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
22/4/2564 11:37:22น. 664
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน