คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2564

10/3/2564 16:38:18น. 1151
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ทันตแพทย์หญิงมนพร  มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นางสาวดวงใจ  ใจกล้า หัวหน้างานแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์  เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร  มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 และเกณฑ์การดำเนินการประเมิน ITA ซึ่งในปีนี้กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้ตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2564 

        ทั้งนี้ จากการประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 ได้ชี้แจงกรอบแนวทางและการเตรียมพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงได้รับคำแนะนำในการใช้งานระบบ UP ITA จากนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี เน้นย้ำเรื่องการตอบข้อคำถามให้อ่านข้อคำถามอย่างละเอียด ในแบบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จึงขอฝากคณะกรรรมการฯ ช่วยกำชับผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้ง 2 ส่วนให้อ่านข้อคำถามอย่างละเอียดก่อนตอบคำถาม ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งเป็นการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานว่ามีข้อมูลครบตามตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ทั้ง 43 ข้อหรือไม่ ปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ งานแผนงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้นำข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะจากปี 2563 มาดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
10/3/2564 16:38:18น. 1151
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน