คณะสหเวชศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

23/2/2564 16:33:40น. 1415
GreenOffice23กพ64 10

เมื่อ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐:๓๐-๑๒:๐๐ น. คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก ผู้เชี่ยวชาญ การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมการ โดยมีการแบ่งการเตรียมงานออกเป็น ๖ คณะทำงาน ได้แก่ คณะทำงานหมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มี นางอริยนันท์ ประอ้าย เป็น ประธาน คณะทำงานหมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก มี นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล เป็น ประธาน คณะทำงานหมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน มี นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล เป็น ประธาน ทำงานหมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย มี นางปิลันธนา เสรเมธากุล เป็น ประธาน คณะทำงานหมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มี นางสาวธิชาพร พูลสวัสดิ์ เป็น ประธาน และ คณะทำงานหมวดที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มี นางคัทรียา วันโน เป็น ประธาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดย คณะทำงาน ทั้ง ๖ ชุดดังกล่าว จะได้จัดเตรียมเอกสารการสมัคร และเอกสารการประเมินตนเอง ตามคำแนะนำของท่านที่ปรึกษา เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยท่านที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนการส่งสมัคร ไปยัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้ เพื่อรอผลการประเมินเบื้องต้นต่อไป คณะสหเวชศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานเพื่อให้ได้ สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ จะช่วยปลุกจิตสำนึก การรักษ์โลก ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ให้กับบุคลากรทุกท่านและนิสิตทุกคน ของ คณะสหเวชศาสตร์ ให้เป็นพลเมืองดีของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ต่อไป ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Gomate La-orpansakul   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
23/2/2564 16:33:40น. 1415
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg6 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน