คณะนิติศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ทักษะการทำวิจัยด้านนิติศาสตร์"ให้กับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สปป. ลาว

1/2/2564 15:52:50น. 2350
นิติจัดอบรมให้กับสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สปป. ลาว (The National Institute of Justice, Lao PDR) ผ่าน MS Teams

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”ทักษะการทำวิจัยด้านนิติศาสตร์” ให้กับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สปป. ลาว (The National Institute of Justice, Lao PDR) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2564 ผ่านระบบ MS Teams โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน คณะวิทยากรในการประชุมประกอบด้วย รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย, ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร, ผศ.อุดม งามเมืองสกุล, และอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก Citizen Engagement for Good Governance, Accountability and Rule of Law Project (CEGGA) และหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft f uํrํ Internationalale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

การพัฒนาทักษะการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน ของสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญของคณะวิทยากร จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการกับอาจารย์ผู้สอนจากสถาบันต่างประเทศ คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการทำวิจัย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยทางนิติศาสตร์
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนิติศาสตร์และการพัฒนาระบบกฎหมายลาวได้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานวิจัยทางนิติศาสตร์ระหว่างอาจารย์จากสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
5. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในทางวิชาการในระดับนานาชาติด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
1/2/2564 15:52:50น. 2350
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ทักษะการทำวิจัยด้านนิติศาสตร์"ให้กับ สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ สปป. ลาว

#คณะนิติศาสตร์ #sdg4 #sdg16 #sdg17 #giz #CEGGA #uplaw #school of law #UniversityofPhayao # thailand #laos
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน