SEEN รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

28/1/2564 15:31:19น. 1822
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนวัตนกรรม 2564 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน จากโครงการวิจัยเรื่อง “ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินตามวิถีชีวิตชุมชนที่ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยีนวัตกรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
28/1/2564 15:31:19น. 1822
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

#UniversityofPhayao #SEEN UP
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน