เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษและพัฒนาภาวะผู้นำ

19/1/2564 16:36:00น. 2366
เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษและพัฒนาภาวะผู้นำ
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและการรู้จักตนเอง (Self-awareness) เป็นกระบวนการที่ไม่มีสิ้นสุด (Ongoing) องค์กรที่ประสบความสำเร็จระดับสากล จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา (Lifelong Learners) วิทยาเขตเชียงรายจึงจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาวะผู้นำ (English and Leadership Course) ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมระยะเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของวิทยาเขต สำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนผ่าน CEFR ระดับ A2 ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need. (อ้างอิงจาก COUNCIL OF EUROPE)  นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังรวมถึงการสร้างความตระหนัก ทักษะและภาวะผู้นำสำหรับการทำงาน (Work) รวมถึงการใช้ชีวิต (Life) ซึ่งบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายทุกคนให้ความสนใจและตั้งใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาวะผู้นำร่วมกันอย่างกระตือรือร้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรตลอดโครงการ ณ วิทยาเขตเชียงราย                                                            “To lead is to serve.”


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
19/1/2564 16:36:00น. 2366
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษและพัฒนาภาวะผู้นำ

#english #life #work #ผู้นำ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน