SEEN 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

23/11/2563 19:49:12น. 136
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงหมู่ 4 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าโครงการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ และคณะทำงานจากกองบริหารงานวิจัย ทั้งนี้ทีมงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นายศิรสิทธิ์ มีศิริ ผู้ช่วยนักวิจัย และ แม่กำนันผ่องศรี ปรีชาพงศ์มิตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า โครงการ “ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจากคุณดำเนิน เสนาะสำเนียง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง กล่าวถึงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจกาภาคีเครือข่ายนวัตกรรม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินตามวิถีชีวิตชุมชนที่ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยีนวัตกรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
23/11/2563 19:49:12น. 136
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน