SEEN วิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

28/10/2563 9:51:02น. 1853
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัญฑิตศึกษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมี ครู อาจารย์และบุคลากร ในสังกัดสถาบันฯ ให้ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตร วท.ม. การจัดการและนวัตกรรมพลังงาน และ หลักสูตร ปร.ด. การจัดการและนวัตกรรมพลังงาน ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัย มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะเปิดรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2564 นี้ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายนพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
28/10/2563 9:51:02น. 1853
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN วิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

#SEEN UP #SEEN
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน