คณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีมอบเงินรางวัลในโครงการ “สหเวชรักษ์โลก”

20/10/2563 18:00:51น. 696
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลในโครงการ “สหเวชรักษ์โลก”
ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลในโครงการ “สหเวชรักษ์โลก” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดโต๊ะทำงาน 5ส ประกวดห้องปฏิบัติการยอดเยี่ยม ประกวดคำขวัญ และประกวด Infographic ในหัวข้อ สหเวชรักษ์โลก ดังต่อไปนี้

ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ ได้แก่
 1. นายวสันต์ เงินชุ่ม (รางวัลชนะเลิศ) “ผืนป่าใหญ่ให้ชีวี สายนทีสร้างชีวา สหเวชฯรู้คุณค่า ร่วมรักษาเพื่อชุมชน”
 2. นายเอกพงค์ บริบุญวงศ์ (รองชนะเลิศอันดับ 1) “สหเวชฯร่วมใจ ปิดไฟ ปลดปลั๊ก รู้รักษ์พลังงาน สืบสานอย่างประจักษ์ ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 3. นายพลากร อุดมกิจปกรณ์ (รองชนะเลิศอันดับ 2) “สหเวชฯ มพ.ร่วมใจ ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ปิด ปลด ปรับ เปลี่ยน ตามเวลา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”

ผู้ชนะการประกวด Infographic ได้แก่
 1. นายพลากร อุดมกิจปกรณ์ (รางวัลชนะเลิศ)
 2. นายภาณุวัฒน์ เจริญตา (รองชนะเลิศอันดับ 1)
 3. นางสาวนภา โกรินทร์ (รองชนะเลิศอันดับ 2)

รางวัลประกวดโต๊ะทำงาน 5ส (บุคลากรสายวิชาการ) ได้แก่
 1. ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา
 2. อ.ดร.ทนพ.ดาวยศ ดาวเรือง
 3. อ.ดร.ทนพญ.อรพินท์ อินศวร
 4. อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์
 5. ผศ.กภ. ณิชาภา พาราศิลป์
 6. อ.ดร.กภ.พัชรียา อัมพุธ
 7. อ.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์
 8. อ.ดร.กภ.สมฤทัย พุ่มสลุด
รางวัลประกวดโต๊ะทำงาน 5ส (บุคลากรสายสนับสนุน) ได้แก่
 1. นายชนะพล จันทรากาศ
 2. นางปิลันธนา เสรเมธากุล
 3. นายนพดล เมืองซื่อ
 4. นายพลากร อุดมกิจปกรณ์
รางวัลห้องปฏิบัติการยอดเยี่ยม
 1. ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
 2. ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด 3

คณะสหเวชศาสตร์มุ่งสู่การเป็น Green Office ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมหาวิทยาลัยสะอาด (Green and Clean University) ด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการชุมชน และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นิสิตและบุคลากรในคณะฯ มีกิจกรรมร่วมกันด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ ต่อไป


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
20/10/2563 18:00:51น. 696
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน