ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2/10/2563 16:14:14น. 576
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


คะแนนภาพรวมระดับประเทศมหาวิทยาลัยพะเยามีคะแนนรวมระดับประเทศ อยู่ในระดับที่ 230 จากผู้เข้าร่วม 8,303 หน่วยงานผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา คะแนน 92.13 คะแนน ระดับผลการประเมิน : Aโดยประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้คะแนนอันดับที่ 15 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 92.13 ระดับ A จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 83 แห่ง


ita


คะแนนตามตัวชี้วัด
คะแนน 92.13 คะแนน ระดับผลการประเมิน : A

ita

ข้อเสนอแนะโดยรวมของสานักงานป.ป.ช. 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2565 และสาหรับการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคานึงถึงคุณภาพ ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง


ita  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองแผนงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
2/10/2563 16:14:14น. 576
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน