คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568

21/9/2563 11:01:53น. 1865
ระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568

วันที่ 19 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568 นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาโดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564-2568 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดทำร่วมกัน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยารับทราบ

           สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยายังมีการบรรยายในหัวข้อพิเศษต่างๆ จากคณะกรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาบรรยายเรื่อง "นโยบายการนำมหาวิทยาลัยพะเยาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ” ท่านอรรถพล ใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการ อัยการและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง"ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร" นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายเรื่อง"สถานการณ์COVID-19 ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการบรรยายเรื่อง "วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะยา" โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาประจำงบประมาณ พศ. 2563 โดยการแบ่งกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการและการวางแผน พัฒนามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพของคน การสร้างานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ การบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมยั่งยืน การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล นานาชาติ และการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

-----------------------------------------------------

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188,3182       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
21/9/2563 11:01:53น. 1865
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2568

#งานวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg4 #sdg6 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน