มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา อนาคตหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive Universit

19/9/2563 18:26:01น. 611
มหาวิทยาลัยพะเยา


     วันนี้ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน ..2563 นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ..2564-2568 โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ..2564-2568 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดทำร่วมกัน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยารับทราบ


     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนในปี ..2538  โรงเรียนพะเยาพิทยาคมโดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ในปี พ..2542 ได้มาจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ .แม่กา .เมือง .พะเยา และในปี ..2553 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา ..2553 ภายใต้การบริหารและปฏิบัติงานที่เข้มแข็งของผู้บริหาร โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ที่สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน สามาถเป็นต้นแบบในการสร้างงานวิจัยสู่ชุมชนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดสร้างหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อยกระดับทักษะพัฒนาผู้เรียน รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการได้ในระหว่างเรียน ด้วยการพัฒนาทักษะ (Re Skill – Up Skill) ที่ตอบโจทย์ประเทศในอนาคต พร้อมก้าวสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Ranking) สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)     รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ..2564-2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับโลก ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามการแบ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบนบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนตามบทบาทภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยเคียงคู่สังคมและชุมชนอย่างแท้จริง"


     สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยายังมีการบรรยายในหัวข้อพิเศษต่างๆ จากคณะกรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาบรรยายเรื่อง "นโยบายการนำมหาวิทยาลัยพะเยาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ” ท่านอรรถพล ใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการ อัยการและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง"ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายเรื่อง"สถานการณ์COVID-19 ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการบรรยายเรื่อง "วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะยาโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


     สำหรับภาคบ่าย จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาประจำงบประมาณ พศ. 2563 การแบ่งกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการและการวางแผน พัฒนามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพของคน การสร้างานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ การบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมยั่งยืน การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล นานาชาติ และการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 300 คน        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโจรน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   
19/9/2563 18:26:01น. 611
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน