ประวัติ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ชื่อ-นามสกุล
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ตำแหน่งบริหาร
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 – 19 กันยายน 2553)

คุณวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา ปริญญา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีการศึกษา
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) สาขามัธยมศึกษา ประเทศไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สาขาการวิจัยและวิธีทางสถิต สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สาขาสถิติประยุกต์และวิธีวิจัย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการรับราชการ

  • นักวิชาการสอบ ระดับ 3 สังกัดกองการสอบ สำนักงาน ก.พ.พ.ศ. 2519
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทบวงมหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
  • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2546
  • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) (พ.ศ. 2550-2554)
  • รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาตาม พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 70 พ.ศ. 2553

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 2525
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 2527
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 2534
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 2539
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 2542
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 2545
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 2546