ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ห้องปฏิบัติการ SEEN มีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในประจำปี 2565 9/8/2565 7:32:51 ด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสาธิต มพ.นำทีม บุคลากร นักเรียนและนิสิต สร้างฝายชะลอน้ำ เรียนรู้สร้างประโยชน์จากธรรมชาติ 8/8/2565 16:17:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม Green Office ประจำปี 2565 26/7/2565 15:32:59 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ (ขยะรีไซเคิล) ในหัวข้อ "จากขยะสู่ของใช้ใหม่ในสำนักงาน" 25/7/2565 17:46:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ 25/7/2565 17:26:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ 25/7/2565 17:09:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานคำขวัญและคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ TikTok ในหัวข้อ ASHUP Green and Clean 25/7/2565 15:37:42 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM 21/7/2565 16:51:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
Green Space Activity - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ Green SPSS 21/7/2565 12:56:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
How to ทิ้ง - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม รณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ GREEN SPSS 21/7/2565 12:53:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM 21/7/2565 12:32:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่Gทอง ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ "Green for life on earth" 21/7/2565 10:36:38 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ 21/7/2565 10:09:36 ด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสีเขียว Green office มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ 20/7/2565 11:16:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 20/7/2565 10:28:30 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพยาบาลรวมใจสร้างวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 20/7/2565 10:25:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ส่งผลงานประกวด สิ่งประดิษฐ์(ขยะรีไซเคิล) ในหัวข้อ "จากขยะสู่ของใช้ใหม่ในสำนักงาน"กิจกรรม AHSUP Green and Clean Challenge 2022 12/7/2565 14:39:09 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN-จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ ตามมาตรฐาน และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ 8/7/2565 17:05:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ ได้ทำการวัดค่าแสง และเสียง ในห้องสำนักงาน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 8/7/2565 14:49:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 Green Office ระดับดี 4/7/2565 11:57:25 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN - เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมฯ ... 2/7/2565 12:49:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมเซ็นสัญญารับทุน โครงการการเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑ์ UI Green 30/6/2565 15:14:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักงาน คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุน โครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green 30/6/2565 14:59:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม Green Office (สำนักงานสีเขียว) 27/6/2565 16:01:39 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับมอบถังขยะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 25/6/2565 15:21:35 ด้านสิ่งแวดล้อม
ETLC หน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 23/6/2565 14:01:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 20/6/2565 13:45:15 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN – ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ช. และ กฟผ. 17/6/2565 12:06:19 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าอบรมหัวข้อ สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 16/6/2565 16:36:30 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับโล่รางวัล ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 (Green Office) ระดับ ดีมาก (G เงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 15/6/2565 11:53:06 ด้านสิ่งแวดล้อม
ประชุมเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย สานต่องานอนุรักษ์ป่าและนกยูงอย่างยั่งยืน 6/6/2565 11:20:47 ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอาหารและโภชนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตนิสิตที่ดี (กิจกรรมอาหารปลอดภัย) 31/5/2565 15:23:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินสำนักงานสีเขียว 30/5/2565 9:19:44 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 27/5/2565 19:17:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับนิสิต 10/5/2565 14:58:26 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) 29/4/2565 16:05:49 ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง แนวทางในการประเมินคณะและหน่วยงานสีเขียว (UP Green) และระบบเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) 27/4/2565 15:47:39 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 22/4/2565 16:03:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง 11/4/2565 14:37:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
ม.พะเยา จัดกิจกรรม CSR ปล่อยสัตว์ทะเล ‘From the mountains to the sea’ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง 4/4/2565 16:22:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 1/4/2565 15:36:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต จัดโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 26/3/2565 12:43:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN ม.พะเยา จัดรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา 23/3/2565 15:13:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เข้าร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย" 19/1/2565 11:20:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาคณะ 10/1/2565 11:03:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน "วันจิตอาสา" 27/12/2564 15:34:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality 23/12/2564 12:25:57 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม "จิตอาสา 12 เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564" 22/12/2564 10:08:43 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม เรื่อง ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ" 16/12/2564 9:11:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 26/11/2564 16:06:47 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 6 (292 items)Prev123456Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน