เรียนครู 4 ปี ที่ ม.พะเยา

11/6/2563 9:36:23น. 585
 เรียนครู 4 ปี ที่ ม.พะเยา

เรียนครู 4 ปี ที่ ม.พะเยา

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่ไม่ต่างไปจาก ความใฝ่ฝันของเด็กนักเรียนหลาย ๆ คน ที่โตขึ้นมาอยากจะมีอาชีพที่เป็นไปตามความคิดของตนเอง บางคนอยากเรียนหมอ บางคนอยากเรียนวิศวะ ต่างตั้งใจและมุ่งเป้าไปตามความคาดหวังของตัวเองให้สำเร็จ วันนี้มหาวิทยาลัยพะเยา แนะนำหนึ่งในอาชีพที่เป็นความฝันใครหลาย ๆ คนตั้งแต่เด็ก ๆ นั้นคืออาชีพครู ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับครูใน วิทยาลัยการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก


ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้เรียนครู 4 ปี เท่านั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา2562เป็นต้นไป ให้มีการจัดการเรียนการสอนครู 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา โดยจะเริ่มจากนิสิตรหัส 62เป็นต้นไป จะได้เรียนหลักสูตรครู 4 ปีเท่านั้น นอกจากผู้ปกครองจะประหยัดค่าใช้จ่ายของค่าเทอมแล้ว ยังกระชับเวลา ในการทำให้นิสิต ได้มีงานทำที่เร็วขึ้น และมีแนวโน้มเป็นครูมืออาชีพในอนาคต ปัจจุบันวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เน้นกระบวนการดูแลนิสิตครู โดยเริ่มจากการสำรวจความต้องการของนิสิตรวมถึงสถานศึกษา ว่าต้องการบัณฑิตในลักษณะใด เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยให้นิสิตมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา รวมถึงนิสิตมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีทักษะความรู้ความชำนาญวิชาชีพครูในศตวรรษที่21 จากการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของนิสิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร้อยละ 96.61%นิสิตได้มีงานทำ หลังเรียนจบภายใน 1 ปีเท่านั้น   


การรับสมัครในปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

การเข้าเรียนครูที่ ม.พะเยา ในระดับปริญญาตรีปัจจุบัน รอบแรกรับตรงในโครงการ 10% ผ่านครูแนะแนวโรงเรียน โดยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50โดยคุณสมบัติอื่นๆและวันเวลาการรับสมัคร จะประกาศใน http://admission.up.ac.thในส่วนของนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการรับตรง10% ผ่านครูแนะแนวโรงเรียน แต่อยากเรียนครู 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ก็สามารถเข้ามาเรียนได้เช่นกันในรอบอื่นๆ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1270-1273 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสอบถามรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนโดยตรงที่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1376 และสามารถดาวน์โหลดคู่มือเล่มหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ที่https://www.up.ac.th/TH/up_news/admission/index.html

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
11/6/2563 9:36:23น. 585
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้


ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน