มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทอมก.) ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 15 มีนาคม 2556

18/3/2556 9:13:02น. 72
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทอมก.),ครั้งที่,2/2556,,วันที่,15,มีนาคม,2556

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทอมก.) ครั้งที่ 2/2556  

   มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.)ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารในกำกับของรัฐ รวมทั้งหมด 14 แห่ง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.

ซึ่งในการประชุม ทอมกครั้งที่ 2/2556 ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รวมไปถึงคณะทำงานชุดต่างๆ ของ ทอมก. จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 14 สถาบัน  ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6)มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา 7)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8)มหาวิทยาลัยทักษิณ 9)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 12)มหาวิทยาลัยมหิดล 13)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ14)มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมี ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน ทอมก ดำเนินการประชุม

 

 สุทธิกาญจน์  ขำยัง : ข่าว

ธิดาเดือน อุตยานะ ,ฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์ : ภาพ

facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
18/3/2556 9:13:02น. 72
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทอมก.) ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 15 มีนาคม 2556#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน