คณะเภสัชศาสตร์

22/7/2554 14:46:44น. 903
คณะเภสัชศาสตร์,

 

คณะเภสัชศาสตร์

School of Pharmaceutical Sciences

ตัวย่อคณะ :Phar

สีประจำคณะ : สีเขียวมะกอก รหัสสี #667C26

website :  www.pharmacy.up.ac.th

ชื่อ - สกุล  :  รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง    :  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์


หลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา

  1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ประวัติความเป็นมา

    คณะเภสัชศาสตร์ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการแยกการจัดการเรียนการสอนเป็นสำนักวิชาเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก่อนจะมีการแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัย พะเยา และมีการยกระดับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ดังเช่นปัจจุบัน

     คณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกรให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนบน อันเป็นการเพิ่มบุคลากรให้แก่ภูมิภาค ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ และการคุ้มครองด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 6 ปี ในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอนนั้นทางคณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตในชั้นปีที่ 1-2 เท่านั้น ส่วนนิสิตในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจนถึงชั้นปีที่ 6 จะศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอน โดยให้มีการเรียนการสอนแบบเต็มระบบ คือ 6 ปี ดังที่ได้มีการประกาศนโยบายในปี 2550 เป็นต้นมา
 

ปรัชญา

     เภสัชกรรมเชี่ยวชาญ บริการชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม

วิสัยทัศน์

     คณะเภสัชศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน

เป้าประสงค์ 

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม
  2. เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
  3. เป็นแหล่งบริการทางวิชาการ ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศ
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตลอดจนทำนุบำรุงวัฒนธรรมท้องถิ่น
  5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และมีพัฒนาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

     คณะเภสัชศาสตร์ มีพันธกิจ 4 ข้อ ดังนี้

  1. ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
  3. ให้บริการวิชาการสู่สังคม
  4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและยึดมั่นในธรรมาภิบาล
facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   naruboworn.pi@up.ac.th   
22/7/2554 14:46:44น. 903
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน