คณะแพทยศาสตร์

28/7/2554 16:33:33น. 293
คณะแพทยศาสตร์,

 

คณะแพทยศาสตร์

School of Medicine

ตัวย่อคณะ : MED

สีประจำคณะ : สีเขียว

website : http://www.medicine.up.ac.th/

ชื่อ - สกุล  :  นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
ตำแหน่ง    :  รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์


หลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา

 1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • แขนงวิชาอนามัยชุมชน
  • แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อุดมการณ์

     วินัย-หน้าที่ สามัคคี-เสียสละ สัจจะ-กตเวที

ปรัชญา

     ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ 2  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1   ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

วิสัยทัศน์

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาพะเยา มุ่งผลิตบัณฑิต  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ  สร้างเครือข่ายงานวิจัย  บริการวิชาการ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ิ

พันธกิจ

คณะแพทยศาสตร์ มีพันธกิจ 5 ข้อ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งจรรยบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 2. พัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและประเทศชาติ
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการของทส้องถิ่น
 4. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตภาคเหนือตอนบน
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   naruboworn.pi@up.ac.th   
28/7/2554 16:33:33น. 293
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน