คณะพยาบาลศาสตร์

18/1/2555 14:53:34น. 270
คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

School of Nursing

ตัวย่อคณะ : Nurse

สีประจำคณะ : สีขาว

website : http://www.nurse.up.ac.th/

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวปราณี เทียมใจ
ตำแหน่ง    :  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


หลักสูตรทั้งหมด 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

ประวัติความเป็นมา

      ปี พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นที่จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ปี พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นอีก  1 สำนักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2546

      ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้จัดตั้งแยกเป็น 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 

      สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการขอรับรองจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ้นใหม่ต่อสภาการพยาบาล และได้รับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้ใช้ชื่อ  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

      ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้เปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 13 คณะ 2 สาขาวิชา และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงได้รับการยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา

     คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่า การศึกษาพยาบาลเป็นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา บุคลากรทางบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิต สร้างสรรค์สังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาติ

วิสัยทัศน์

     ภายในปี พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับประเทศที่ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้บริการวิชาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นคนดี มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตใจร่วมพัฒนาชุมชน
 2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการกระจายพยาบาลวิชาชีพให้ออกสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับบริการพยาบาลอย่างทั่วถึง
 3. เพื่อให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประชาชนและคุณภาพการเรียนการสอน โดยผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับชาติและต่างประเทศ
 4. เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนโดยผสมผสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ 
 2. สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยที่มุ่งพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
 3. บริการวิชาการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ผสมผสานภูมิ ปัญญาด้านสุขภาพของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ
 
facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   nattakorn.wo@up.ac.th   
18/1/2555 14:53:34น. 270
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน