ด้านการวิจัย

ด้านการวิจัย

        มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัย ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นำในการวิจัยให้สามารถดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้นำไปสู่ ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น

ข่าวด้านการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานการประยุกต์ใช้แบคทีเรียพันธุ์กลายจากเทคนิคพลาสมาพลังงานต่ำเพื่อผลิตอาหารโคนมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นขอแสดงความยินดีกับทีมหน้าหม้อ(Nar Mor) จาก สาขาศิลปะและการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovation for Street Food” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิต กิจกรรมที่ 1-2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดไอเดียนวัตกรรมทางสังคม

มหาวิทยาลัยพะเยาพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)มหาวิทยาลัยแม่ข่ายและมหาวิทยาลัยลูกข่าย ในงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือฯ


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI) และเครือข่าย UBI ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนิสิตผู้ประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ “การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0”คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน”"การลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่าง กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP – Soft Square Smart Digital Startup Center)”หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-TLO) ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการนำเสนอโครงการฯ นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 7

ฝ่ายวิจัยและฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดการนำเสนองานวิจัยผ่านนิทาน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย”

ฝ่ายวิจัยและฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดการนำเสนองานวิจัยผ่านนิทาน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย”


ครั้งแรกของโลกที่นักวิจัยของไทย นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ  อ.สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรั พยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ค้นพบ “กบหัวโตหลงชวน  (Longchuan big-headed frog) ซึ่งเป็นกบสายพันธุ์ใหม่

ครั้งแรกของโลกที่นักวิจัยของไทย นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อ.สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรั พยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ค้นพบ “กบหัวโตหลงชวน (Longchuan big-headed frog) ซึ่งเป็นกบสายพันธุ์ใหม่
ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมเกษตร (สวทช.ภาคเหนือ) เนื่องในโอกาสติดตามผลการศึกษาวิจัยเรื่องวัสดุรองนอนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง สัตว์ทดลอง จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมเกษตร (สวทช.ภาคเหนือ) เนื่องในโอกาสติดตามผลการศึกษาวิจัยเรื่องวัสดุรองนอนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง สัตว์ทดลอง จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560


คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันสรรสร้างผลผลิตจากงานวิจัย เรื่อง แอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ไทยจากงานวิจัยภาษาศาสตร์ ประจำปี2559

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันสรรสร้างผลผลิตจากงานวิจัย เรื่อง แอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ไทยจากงานวิจัยภาษาศาสตร์ ประจำปี2559
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPSP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสัมมนาในหัวข้อ "ล้ำหน้ากว่าใครๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนา"

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPSP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสัมมนาในหัวข้อ "ล้ำหน้ากว่าใครๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนา"


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัด “โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่กิจกรรมวิชาการงานวิจัย และบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 หรือ National Science and Technology Fair 2014"

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัด “โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่กิจกรรมวิชาการงานวิจัย และบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 หรือ National Science and Technology Fair 2014"
 มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ พัฒนาการวิจัย การเรียนการสอน  การบริการด้านปศุสัตว์ พร้อมจัดงาน“วันเกษตรถิ่นฟ้าครั้งที่ 1”วันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2557 นี

มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ พัฒนาการวิจัย การเรียนการสอน การบริการด้านปศุสัตว์ พร้อมจัดงาน“วันเกษตรถิ่นฟ้าครั้งที่ 1”วันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2557 นี