คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

อธิการบดี

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร

รองอธิการบดี

ดร.สำราญ ทองแพง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายวุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ.รัตนา อัตตปัญโญ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์

คณบดีคณะทันตแพทย์

รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

นางสาวปราณี เทียมใจ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.พูนพงษ์ งามเกษม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รศ.มาลินี ธนารุณ

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล

รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

รศ.พรรณยุพา นพรัก

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ศ(พิเศษ).ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายไพโรจน์ เทพวัลย์

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายวิทูรย์ ตลุดกำ

ผู้ช่วยอธิการบดี