คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี

ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล

รองอธิการบดี

ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

รองอธิการบดี

นายวุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดี

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดี

รศ.รัตนา อัตตปัญโญ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์

คณบดีคณะทันตแพทย์

รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

นางสาวปราณี เทียมใจ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.พูนพงษ์ งามเกษม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รศ.มาลินี ธนารุณ

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล

รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

รศ.พรรณยุพา นพรัก

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ศ(พิเศษ).ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

นายไพโรจน์ เทพวัลย์

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

ผู้ช่วยอธิการบดี