SEEN ได้จัดอบรม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม โครงการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล โดยมี ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ วีระชัย จำเริญดารารัศมี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีอบรมในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับการเข้าฝึกอบรมได้มีการเล่นเกมเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงบาล ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานกับมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ  ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/8/2018 9:42:21 AM