คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักสีเขียวจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารสุข และกองสาธารณสุข ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวทั้งหมด 7 หมวดได้แก่


1. การบริหารจัดการองค์การ

2. การดำเนินงาน Green Office

3. การใช้พลังงานและทรัพยากร

4. การจัดการของเสีย

5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน

6. การจัดซื้อและจัดจ้าง

7. การประเมินประสิทธิภาพโครงการสำนักงานสีเขียว


วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อให้บุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุสำนักงานอย่างรู้คุณค่า และการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะศิลปศาสตร์ : ดร.รัตนา ยาวิเลิง

ภาพ : นายกิตติภณ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล: ดร.รัตนา ยาวิเลิง

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Facebook page https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.รัตนา ยาวิเลิง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2018 6:38:18 PM