มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามที่ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นั้น

ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จึงประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกำหนดการ เสนอชื่อและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2561 และแสดงวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กันยายน 2561  ข้อมูลเพิ่มเติม   www.council.up.ac.th

 


ภาพ :   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา / ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2018 5:06:26 PM