คณะแพทยศาสตร์

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา(* การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)