8ปี แห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

8ปี แห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน (เล่มใหญ่)