ประวัติ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี

มณฑล สงวนเสริมศรี
ชื่อ-นามสกุล
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี
ตำแหน่งบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 – 10 พฤศจิกายน 2561)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร

คุณวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา ปริญญา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีการศึกษา
ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เภสัชศาสตร ประเทศไทย (พ.ศ. 2515)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล ชีวเคมี ประเทศไทย (พ.ศ. 2519)
ปริญญาโท Master of Philosophy (M.Phil) Cambridge University ชีวเคมี สหราชอาณาจักร (พ.ศ. 2523)
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D) Cambridge University ชีวเคมี ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2525)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40 พ.ศ. 2541

ประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร

 • อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2519 - 2526
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2526 - 2529
 • รองศาสตราจารย์สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2529 - 2533
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2533 - 2534
 • ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพ.ศ. 2535 - 2536
 • รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพ.ศ. 2536 - 2537
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพ.ศ. 2538 - 2544
 • ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพ.ศ. 2539 - 2541
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพ.ศ. 2541
 • กรรมการสภาเภสัชกรรมพ.ศ.2541 - 2542
 • รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพ.ศ. 2542 - 2543
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (2 วาระ)พ.ศ. 2544 - 2552
 • คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชพ.ศ.2545 - 2556
 • รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)พ.ศ. 2546
 • กรรมการ อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์พ.ศ. 2546 – 2547
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)พ.ศ. 2547 – 2551
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)พ.ศ. 2548 – 2556
 • คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)พ.ศ. 2549 – 2550
 • ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum พ.ศ. 2550 – 2552
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)พ.ศ. 2551 – 2553
 • นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และร่างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพาพ.ศ. 2552 – 2553
 • รองประธานคณะกรรมาธการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... (สภาผู้แทนราษฎร) รองประธานคณะกรรมกาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... (วุฒิสภา)พ.ศ. 2553
 • รักษาการเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)พ.ศ. 2553 – 2554
 • ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2554 – 2556
 • กรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ)พ.ศ. 2554 – 2556
 • อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปะวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education)พ.ศ. 2554 – 2556
 • รักษาการนตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร สมศ.พ.ศ. 2555 – 2556
 • ประธานกรรมการบริหาร สมศ.พ.ศ. 2556 - 2560
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพ.ศ. 2553 – 2557 (วาระที่ 1) พ.ศ. 2557 – 2561 (วาระที่ 2)
 • รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาพ.ศ. 2558 – 2563

รางวัลและเกียรติที่ได้รับ

 • บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวรพ.ศ. 2536
 • โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)พ.ศ. 2544
 • ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบริหารพ.ศ. 2545
 • บุคลากรดีเด่น ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลกพ.ศ. 2548
 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น เฉกเช่นสามบรมครู "จิตร-ประพันธ์-พา" สาขาด้านการสนับสนุนการศึกษา จากสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์พ.ศ. 2549
 • บมอบเข็มและประกาศนียบัตรเสมาคุนูปการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 117 ปีพ.ศ. 2552
 • ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552พ.ศ. 2553
 • รับมอบโล่เกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น "กัลปพฤกษ์ทอง" จากสมาคมนักเรียนเก่า วัดราชาธิวาสพ.ศ. 2553
 • ศิษย์เก่าดีเด่นโครงการ "100 ปีเภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น" สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย (ส.ภ.จ.)พ.ศ. 2556
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น "ศาสตราจารย์อาคันตุกะ" (Visiting Professor) จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนพ.ศ. 2558
 • รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดี ศรีอำนวยศิลป์" กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนอำนวยศิลป์พ.ศ. 2559
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. 2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 2524
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 2527
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 2530
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 2534
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 2537
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 2540
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 2544
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 2545