วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

College of Continuing Education

ตัวย่อคณะ : C.C.E

สีประจำคณะ :#FF69B4 HotPink

เว็บไซต์  : http://www.cce.up.ac.th/

ชื่อ - สกุล  :  ดร.สำราญ  ทองแพง
ตำแหน่ง    :  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง


หลักสูตรทั้งหมด 10 หลักสูตร 19 สาขาวิชา


หลักสูตรปริญญาเอก
 1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข
 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง
 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปริญญาตรี
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม
   
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) 

ประวัติความเป็นมา

     วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งก่อนนั้นได้ใช้ชื่อว่าศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา การบริหารจัดการจะอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็น สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ตามโครงสร้างขององค์กรภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 

     สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ตามโครงสร้างขององค์กรภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งก่อนนั้นได้ใช้ชื่อว่าศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา การบริหารจัดการจะอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ

     ต่อมาได้มีคำสั่งที่ 173/2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยอธิการบดี รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ได้ปรับระบบการบริหารใหม่โดยให้สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนที่ทำการเปิดสอนภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ ในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยแต่งตั้งให้มีผู้ประสานงานดูแลรับผิดชอบอำนวยการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และต่อมาได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ที่ 395/2551 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบริหารอำนวยความสะดวก และประสานงานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดขึ้นทั้งหมด หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ได้แก่ หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร 12 สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้ปรับโครงสร้างของสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ เป็นวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

ปรัชญา

    ชุมชนเป็นฐานวิชาการสร้างความเข้มแข็ง

วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์กลางการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับบุคคลทุกระดับการศึกษา ไม่จำกัดอายุ เพศ และอาชีพ ในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับบุคคลที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
 2. เพื่อเป็นการขยายโอกาส เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและนำบริการทางวิชาการไปสู่ชุมชนและสังคม
 3. เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ เพิ่มความรู้ความสามารถ และคุณวุฒิให้แก่ผู้ที่สนใจและบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
 4. เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
 5. เพื่อขยายการบริการทางการศึกษาไปสู่ประเทศใกล้เคียง

พันธกิจ

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มีพันธกิจ 7 ข้อ ดังนี้

 1. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี ระดับวิชาชีพ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และการสัมมนาให้ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา
 2. ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน และบุคลากรจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 3. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
 4. จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศใกล้เคียง
 5. รับผิดชอบดูแลจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท (แผน ข)
 6. รับผิดชอบดูแลจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และ ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง
 7. งานด้านอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย