ด้านการให้บริการสุขภาพ

ด้านการให้บริการสุขภาพ

        มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้ ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้อง ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย

ข่าวด้านการให้บริการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา รับบริจาคโลหิต ร่างกายดวงตา น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจระบบประกอบการทำงานของห้องผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง


สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานประจำสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาล สายงานบริการสุขภาพ สังกัด ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “หมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ผลักดันการสร้างสุขภาพชุมชนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 กิจกรรม “กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 3”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพรชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

กิจกรรม “กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 3”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพรชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 “พยาบาล...พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนรุ่นใหม่”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา จัดโครงการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 “พยาบาล...พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนรุ่นใหม่”
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจ ให้นิสิตพยาบาลสู่การเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจ ให้นิสิตพยาบาลสู่การเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม