ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการผลิตบัณฑิต

        มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้ ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการ และรูปแบบ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้อง ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย

ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จัดโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนกิจกรรม International Day ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกแนะแนวสัญจรโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับเชิญจากองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเยอรมัน (GIZ) ให้จัดทำโครงการและเป็นวิทยากร ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนกฎหมายให้แก่คณาจารย์ของสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติลาว
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประกวด สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน และรับมอบทุนการศึกษา “วันแห่งการให้” (ให้ธรรม ให้ทุน ให้ทาน) ปีที่ 7 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


มหาวิทยาลัยพะเยาสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยานิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 4) จาก 20 กว่าทีม ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกำกับติดตามเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา


สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอัตลักษณ์สิงห์ กิจกรรมที่ 3 ปีที่ 3 เพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกค์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 4 ปี เป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงาน
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนและการนำเสนอโครงการ)


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 2 การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านงานสารบรรณ: งานสารบรรณนั้นสำคัญไฉน?)


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 1 การอบรมทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาจากนิสิต เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตต่อไป
นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ประจำเดือนตุลาคม ในโจทย์ “สร้างสินค้าและบริการ สำหรับสุภาพสตรี”


“สร้างเด็กดี ปั้นเด็กเก่ง เรียนรู้ชุมชน” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนองค์การนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น


นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสู่รอบ “ชิงชนะเลิศ”ระดับประเทศ การประกวด “สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา