คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.สมนึก พิมลเสถียร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุชาติ คงมาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนคร ศิลปอาชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย เบญจรงคกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอานุภาพ จามิกรณ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.พะเยา

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

ประธานสภาพนักงาน

อาจารย์ ดร.สำราญ ทองแพง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่ปรึกษา