คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.พรชัย นุชสุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมเกียรติ ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนคร ศิลปอาชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย เบญจรงคกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอานุภาพ จามิกรณ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.พะเยา

ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

ประธานสภาพนักงาน

อาจารย์ ดร.สำราญ ทองแพง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่ปรึกษา