มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดแถลงข่าวสร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา ผุดไอเดียปลูกต้นไม้ประจำตัวนิสิตใหม่ กว่า 6,000 ต้น วันที่ 23 ส.ค.57

มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดแถลงข่าวสร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา ผุดไอเดียปลูกต้นไม้ประจำตัวนิสิตใหม่ กว่า 6,000 ต้น

เนื่องด้วยปี 2558 เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ ภาคีเครือข่าย คณะ  วิทยาลัย  กอง และศูนย์  โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำตัวนิสิตใหม่ปีละ 6,000 ต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน จำนวน 6,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบวันที่ 2 เมษายน 2558” และจะเป็นการร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และ กรมป่าไม้ ในอันที่จะช่วยกันทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯร่วมกัน โดยจัดแถลงข่าว พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  อธิบดีกรมป่าไม้ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย นางเปรมพิมล  พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  นายสุเมธ  จันษร  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าภาครัฐ พันเอกวีรศักดิ์  พูลเกตุ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นพยาน การลงนามในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า สำหรับต้นไม้ที่ใช้ในการปลูกได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมป่าไม้ในการจัดหาต้นกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นดอกสีม่วง และสีอื่นๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนปีละ 6,000 ต้นต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้นิสิตใหม่กว่า 6,000 คน  ปลูกเป็นต้นไม้ประจำตัวของตัวเอง พร้อมดูแลรักษาต้นไม้ของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยต้องการปลูกฝังให้นิสิต ปลูกต้นไม้ด้วยความรัก ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตเกิดความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใส่กับต้นไม้ ที่ได้ปลูกในครั้งนี้และดูแลต้นไม้ของตนเอง ไปตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เรียนอยู่ที่นี่ และยังสามารถกลับมาดูแลต้นไม้ของตนเองได้ทุกครั้งที่มีโอกาสกลับมายังหาวิทยาลัยแห่งนี้ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ได้บันทึกพิกัด รวมถึงบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้ทุกต้นไว้ด้วย ทำให้นิสิตทุกคนสามารถติดตามต้นไม้ของตนเองได้ จึงเกิดเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน จำนวน 6,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558ขึ้น

โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ในจัดทำคู่มือประเมินและติดตามต้นไม้จำนวน 6,000 เล่ม เพื่อจดบันทึกการเจริญเติบโตต้นไม้ของตนเอง พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ประเมินผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ ปีละ 2 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

มหาวิทยาลัยพะเยา หวังว่า โครงการนี้จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบ มีจิตอาสา รวมถึงความรักความสามัคคีในการ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University โดยมุ่งพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมสุขภาพ  และอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป

สุทธิกาญจน์ ขำยัง : ข่าว

พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2014 4:46:05 PM