เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา    เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก พ.อ.(พิเศษ)วีรศักดิ์ พูลเกตุ รอง ผบ.จทบ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 82 พรรษา และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นิสิตรู้รักผืนป่า โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้พะเยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นไม้หลายชนิด เพื่อใช้ในการปลูกป่าแบบวนเกษตร เพื่อให้มีการเจริญเติบโตแบบพึ่งพาอาศัยกัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (หน้าอ่างหลวง) มหาวิทยาลัยพะเยา

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว

ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ

' />

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 29 ก.ค.57

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา    เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก พ.อ.(พิเศษ)วีรศักดิ์ พูลเกตุ รอง ผบ.จทบ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 82 พรรษา และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นิสิตรู้รักผืนป่า โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้พะเยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นไม้หลายชนิด เพื่อใช้ในการปลูกป่าแบบวนเกษตร เพื่อให้มีการเจริญเติบโตแบบพึ่งพาอาศัยกัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (หน้าอ่างหลวง) มหาวิทยาลัยพะเยา

รัตนพงษ์ ธำรงทอง : ข่าว

ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/31/2014 2:33:12 PM