ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เริ่มโครงการโดยให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ปลูกเป็นต้นไม้ประจำตัวเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ มีจิตอาสา รวมถึงความรักความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดให้มีสมุดบันทึกประจำตัวเพื่อจดบันทึก การเจริญเติบโตต้นไม้ของตนเอง นอกจากนี้ทางกรมป่าไม้จะมีการติดตามผลตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับผู้บริหารกรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับต้นไม้ที่จะนำมาปลูกนั้น จะเป็นต้นไม้ยืนต้นสีม่วง จำนวนกว่า 6,000 ต้น โดยปลูกอย่างน้อย 4 ปีติดต่อกัน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีต้นไม้เพิ่มขึ้นถึง 24,000 ต้น สำหรับเส้นทางการปลูกปีแรก จะดำเนินการปลูกตามแนวถนนของมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดทั้งเส้น ปีที่สอง ดำเนินการปลูกบริเวณคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย ปีที่สาม ดำเนินการปลูกบริเวณพื้นที่โล่งที่ถูกแผ้วถาง และปีที่สี่ ดำเนินการปลูกแนวรั้วของมหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าปีแรกจะดำเนินการปลูกในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่นิสิตใหม่กำลังเรียนปรับพื้นฐาน

 

 

 

สุทธิกาญจน์  ขำยัง : ข่าว

 อำนวยพร ขัติวงศ์ : ภาพ

' />

     มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือ กรมป่าไม้ สร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา ผุดไอเดียปลูกต้นไม้ประจำตัวนิสิตใหม่ กว่า 6,000 ต้น

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือ กรมป่าไม้ สร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 60 พรรษา ผุดไอเดียปลูกต้นไม้ประจำตัวนิสิตใหม่ กว่า 6,000 ต้น

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยดร.ไวพจน์ กันจู หัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ อาจารย์บุหรัน พันธุ์สวรรค์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารกรมป่าไม้ นำโดย นางเปรมพิมล พิมพันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ามาสำรวจพื้นที่ปลูกรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการที่จะให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 6,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกับกรมป่าไม้โดยมีแนวคิดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University จึงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 6,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เริ่มโครงการโดยให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ปลูกเป็นต้นไม้ประจำตัวเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ มีจิตอาสา รวมถึงความรักความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดให้มีสมุดบันทึกประจำตัวเพื่อจดบันทึก การเจริญเติบโตต้นไม้ของตนเอง นอกจากนี้ทางกรมป่าไม้จะมีการติดตามผลตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับผู้บริหารกรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับต้นไม้ที่จะนำมาปลูกนั้น จะเป็นต้นไม้ยืนต้นสีม่วง จำนวนกว่า 6,000 ต้น โดยปลูกอย่างน้อย 4 ปีติดต่อกัน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีต้นไม้เพิ่มขึ้นถึง 24,000 ต้น สำหรับเส้นทางการปลูกปีแรก จะดำเนินการปลูกตามแนวถนนของมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดทั้งเส้น ปีที่สอง ดำเนินการปลูกบริเวณคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย ปีที่สาม ดำเนินการปลูกบริเวณพื้นที่โล่งที่ถูกแผ้วถาง และปีที่สี่ ดำเนินการปลูกแนวรั้วของมหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าปีแรกจะดำเนินการปลูกในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่นิสิตใหม่กำลังเรียนปรับพื้นฐาน

 

 

 

สุทธิกาญจน์  ขำยัง : ข่าว

 อำนวยพร ขัติวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/18/2014 9:38:02 AM