เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.57 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย พล.ต.ชัยวัฒน์ ธนารุณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา และนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ,นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบก และ อปท. ในพื้นที่จำนวน 3 ฝาย ได้แก่ 

          1. ฝายชะลอน้ำ ณ บ้านแพทย์บุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
          2. ฝายชะลอน้ำ ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
          3. ฝายชะลอน้ำ ณ บ้านร่องขุย หมู่ที่ 10 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ฝาย

การก่อสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา 

 

' />

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 

          เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.57 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบฝายหลวงชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย พล.ต.ชัยวัฒน์ ธนารุณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา และนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ,นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบก และ อปท. ในพื้นที่จำนวน 3 ฝาย ได้แก่ 

          1. ฝายชะลอน้ำ ณ บ้านแพทย์บุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
          2. ฝายชะลอน้ำ ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
          3. ฝายชะลอน้ำ ณ บ้านร่องขุย หมู่ที่ 10 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ฝาย

การก่อสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/4/2014 7:25:38 PM