องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญที่ว่า บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลดโดยมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่ แก่บุคลากรนิสิตและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักต่อการสูบบุหรี่อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร นิสิต ทุกคนในมหาวิทยาลัยพะเยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี  และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ปลอดควันบุหรี่ พร้อมทั้งรณรงค์ให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน พาหนะเดินทางและบ้าน เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 นี้ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

' />

     วันงดสูบบุหรี่โลก “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”

 

              องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญที่ว่า บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลดโดยมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่ แก่บุคลากรนิสิตและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักต่อการสูบบุหรี่อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร นิสิต ทุกคนในมหาวิทยาลัยพะเยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี  และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ปลอดควันบุหรี่ พร้อมทั้งรณรงค์ให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน พาหนะเดินทางและบ้าน เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 นี้ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/23/2014 2:02:23 PM