คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรถให้ความรู้เคลื่อนที่สร้างการรับรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานรัฐ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดยอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ปิยะอร เปลี่ยนผดุง และนายศราวุฒิ กันตะพงษ์เพชร เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมรถให้ความรู้เคลื่อนที่สร้างการรับรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานรัฐในหัวข้อ “ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย ตอน รู้ไว้...ใช้เป็น...” ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นกว่า 10 หน่วยงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดงาน ณ วัดบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 25662 ที่ผ่านมา 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/14/2019 4:03:35 PM