อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ทุกส่วนงานนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปฏิบัติใช้เพื่อความโปร่งใสและปลอดการทุจริต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ทุกส่วนงานนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปฏิบัติใช้เพื่อความโปร่งใสและปลอดการทุจริต

วันนี้(วันที่ 13 มีนาคม 2562) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปฏิบัติใช้มาโดยตลอด เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ที่สำคัญจะต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการประชุมดังกล่าว อาจารย์อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้นำเสนอให้ผู้บริหารในที่ประชุมได้รับทราบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลต่างๆ โดยจะเริ่มการประเมินในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/13/2019 6:12:47 PM